Aftreedrooster

Rooster van aftreden bestuursleden Mensa Fonds (met uitgangspunt dat die per portefeuille valt en niet per persoon).

Statuten: De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar, met inachtneming het bepaalde in lid 4. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij/zij werd benoemd.